UA piaskowiec.pl
☎ kontakt
☰ menu
Tel: 0048 75 789 40 12

Doradca techniczno-handlowy

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

Doradca technoczno-handlowy

Dorota Górecka


NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM

Regulamin

Regulamin

Ogólne warunki sprzedaży

1. Zakres stosowania ogólnych warunków umów.
 • Niniejsze warunki umów sprzedaży, zwane dalej WARUNKAMI UMÓW mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży i świadczenia usług zawieranych przez ABI-POL Janusz Niebieszczański z klientami nie będącymi konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c. j
 • Niniejsze ogólne warunki umów są powszechnie dostępne na stronie internetowej www.piaskowiec.pl, o czym Kupujący jest informowany przed zawarciem umowy. Kupujący zawierając umowę sprzedaży tym samym potwierdza, że warunki te zostały mu udostępnione i wyraża na nie zgodę, jako na integralną część umowy sprzedaży.
 • W sprawach nieuregulowanych w umowie ani też w niniejszych warunkach umów stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw, jeżeli zawierają odpowiednie unormowanie.
 • Odmienne warunki Kupującego nie są wiążące dla ABI-POL Janusz Niebieszczański chyba, że w formie pisemnej pod rygorem nieważności wyraziły zgodę na ich obowiązywanie.
2. Zawarcie umowy
 • Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje handlowe firmy stanowią zaproszenie do rozpoczęcia rokowań w celu zawarcia umowy, chyba, że z treści ich jednoznacznie wynika, iż stanowią ofertę skierowaną do poszczególnej osoby.
 • Jeżeli Kupujący złożył zamówienie na dostawę, o treści zawartej umowy określa w razie wątpliwości treść potwierdzenia przyjęcia zamówienia przesłanego Kupującemu przez ABI-POL Janusz Niebieszczański.
 • Zawarcie umowy oraz wszelkie jej zmiany, uzupełnienia jak również odstąpienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba, że strony uzgodnią zawarcie umowy w innej, szczególnej formie.
3. Ceny
 • Ceny podane przez ABI-POL Janusz Niebieszczański odnoszą się wyłącznie do określonej w zamówieniu ilości towaru, nie uwzględniają kosztów transportu towaru do miejsca przeznaczenia wskazanego przez Kupującego oraz nie zawieraj ą podatku Vat.
4. Warunki zapłaty
 • ABI-POL Janusz Niebieszczński jest uprawniony do żądania zapłaty ceny określonej w fakturze z chwilą odebrania przez Kupującego zamówionego towaru. Strony mogą umówić się na inny termin zapłaty. W przypadku dostaw częściowych obowiązek zapłaty powstaje sukcesywnie, z chwilą dostarczenia każdej partii towaru, chyba, że strony postanowiły inaczej, w szczególności, że zapłata nastąpi po dostarczeniu ostatniej partii towaru. ABI-POL Janusz Niebieszczański uprawniony jest do żądania od Kupującego zaliczki albo innego zabezpieczenia wykonania umowy.
 • Z chwilą, gdy Kupujący popadnie w opóźnienie z zapłatą ceny za dostawę towaru z umów zawartych wcześniej zobowiązanie do zapłaty z tytułu zawartej umowy staje się natychmiast wymagalne, bez względu na ustalony wcześniej, odroczony termin płatności.
 • ABI-POL Janusz Niebieszczański jest uprawniony do cesji należności nie zapłaconych przez Kupującego.
 • Jeżeli dostarczony przez ABI-POL Janusz Niebieszczański towar jest oczywiście wadliwy co do części dostawy, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny za część dostarczonych towarów wolną od wad.
5. Wykonanie umowy
 • ABI-POL Janusz Niebieszczański jest zobowiązany dostarczyć towar i wydać go Kupującemu w terminie jednoznacznie określonym w umowie, ewentualnie przed określonym terminem, o ile uprzednio poinformuje o tym Kupującego.
 • Jeżeli towar ma być dostarczany częściami, a strony nie ustaliły terminów dostaw kolejnych partii towaru, ABI-POL Janusz Niebieszczański wykonaje kolejne dostawy w terminie wynikającym z właściwości świadczenia, albo też bez zbędnej zwłoki po wezwaniu jej przez Kupującego do wykonania kolejnych dostaw.
 • Jeżeli nie uzgodniono inaczej, odbiór zamówionego towaru następuje z magazynu ABI-POL Janusz Niebieszczański w Proszówce. Na życzenie Kupującego towar może zostać dostarczony na jego koszt pod wskazany adres. Jeżeli Kupujący nie określi w zamówieniu firmy, która ma odebrać zamówiony towar, wyboru firmy przewozowej dokona ABI-POL Janusz Niebieszczański.
 • Niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania go przedstawicielowi Kupującego lub firmie przewozowej.
 • ABI-POL Janusz Niebieszczański jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
  • stwierdzą, że Kupujący przekazał nieprawdziwe informacje o swojej wypłacalności, lub
  • Kupujący pozostaje w zwłoce z zapłatą ceny, lub
  • w stosunku do Kupującego złożony zostanie wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego bądź upadłościowego.
6. Zasady postępowania reklamacyjnego.

 • Niniejsze Zasady określają tryb zgłaszania, rozpatrywania oraz postępowania reklamacyjnego dotyczącego jakości i ilości wyrobów z piaskowca produkowanych przez firmę ABI-POL Janusz Niebieszczański.
 • Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji towaru pod względem ilościowym i pod kątem uszkodzeń mechanicznych jest sprawdzenie go w momencie dostawy oraz w przypadku zastrzeżeń spisanie "Protokołu Reklamacji". W przypadku ewentualnych reklamacji należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
 • Podpisanie dokumentu WZ lub Listu przewozowego jest jednoznaczne z brakiem zastrzeżeń do odbieranej partii towaru pod względem ilościowym oraz pod kątem uszkodzeń mechanicznych.
 • Roszczenia Kupującego z tytułu rękojmi, dotyczące wad ujawnionych w czasie użytkowania towaru, wygasają z upływem 12 miesięcy, licząc od dnia wydania towaru.
 • Reklamację należy zgłosić pisemnie (listownie, drogą elektroniczną lub faksem) do firmy ABI-POL Janusz Niebieszczański w terminie 14 dni od momentu powstania wady.
 • Konieczne jest dostarczenie opisu wad wraz ze zdjęciami reklamowanego produktu. Reklamacje bez opisu lub bez zdjęć nie będą rozpatrywane.
 • Decyzję o postępowaniu reklamacyjnym Sprzedawca podejmuje w terminie 14 dni licząc od daty zgłoszenia reklamacji. Jako datę zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu pisma (listu, faksu, emaila).
 • Zgłoszenie reklamacji nie zmienia terminu płatności faktur dotyczących reklamowanej partii materiału. Wady uznanych reklamacji nie będą usuwane do momentu zaksięgowania płatności.
 • W przypadku uznania reklamacji firma ABI-POL Janusz Niebieszczański zobowiązuje się do usunięcia wady w terminie nie przekraczającym 30 dni roboczych.
 • Producent zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu usunięcia wad w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od niego.
 • Jeżeli sprzedany towar ma wady, Kupujący jest uprawniony wyłącznie do żądania usunięcia wady lub wymiany towaru na wolny od wad, w terminie uwzględniającym możliwości produkcyjne i handlowe ABI-POL Janusz Niebieszczański.
 • Odpowiedzialność ABI-POL Janusz Niebieszczański za szkody poniesione wskutek istnienia wady ograniczona jest do wysokości ceny za zakupiony towar.
 • Przebarwienia oraz zawarte w piaskowcu minerały - cechujące kamień naturalny - nie stanowią podstawy do reklamacji.
 • Wszystkie sprawy sporne Sprzedający będzie starał się rozwiązać na drodze polubownej. W wypadku sporu niemożliwego do polubownego załatwienia rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu.
7. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej
 • ABI-POL Janusz Niebieszczański zastrzega sobie prawo własności sprzedanych towarów, aż do uiszczenia przez Kupującego całej ceny.
 • Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub naprawczego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący zastrzeżenie prawa jego własności na rzecz ABI-POL Janusz Niebieszczański
 • W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność ABI-POL Janusz Niebieszczański w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany on jest niezwłocznie poinformować ABI-POL Janusz Niebieszczański o tym fakcie. Kupujący na żądanie ABI-POL Janusz Niebieszczański jest zobowiązany niezwłocznie przekazać wszelkie informacje o tym gdzie są przechowywane towary, których własność jest zastrzeżona. ABI-POL Janusz Niebieszczański jest uprawniony do odebrania zastrzeżonych na jej rzecz towarów.
 • Kupujący ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów w okresie pomiędzy jego wydaniem a przejściem prawa własności towaru na jego rzecz.
8. Zmiana warunków umów.
 • Wszelkie ustalenia zmieniające lub uchylające któregokolwiek z opisanych wyżej postanowień wymagają dla swej ważności potwierdzenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Nieważność częściowa
 • Jeżeli niektóre z postanowień niniejszych warunków umów okażą się być nieważne lub zostaną uznane za nieważne przez Sąd lub inny właściwy organ, pozostałe postanowienia zachowują swą ważność, chyba, że z okoliczności wynika, że bez postanowień objętych nieważnością umowa nie zostałaby zawarta.
10. Siła wyższa
 • Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli jest ono spowodowane zjawiskami siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się wszelkie okoliczności i zjawiska, których rozsądnie rzecz oceniając nie można było przewidzieć ani też im zapobiec, mające charakter zewnętrzny w stosunku do stron umowy i nie są spowodowane przez żadną z nich, ani też przez żadną z osób, za które strony ponoszą odpowiedzialność.
tel.: 0048 75 789 40 12
doradcy techniczno-handlowi:
Doradca techniczno-handlowy
od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00
Doradca techniczno-handlowy

Dorota Górecka

NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM
Szukaj w serwisie piaskowiec.pl
koszyk jest pusty
webmaster: